EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları (EGEBAYEK)

EGE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI (EGEBAYEK)

BAŞVURU REHBERİ

 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları; Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen ve Mühendislik alanlarında olmak üzere üç ayrı Kuruldan oluşmaktadır.

EGEBAYEK’e başvururken aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. Bu koşulları sağlamayan başvurular ve uygulanmaya başlanmış projeler kabul edilmemekte ve gündeme alınmamaktadır.

Başvuru koşullarını sağlayan dosyalar, başvuru sahibinin öğrenim gördüğü/çalıştığı kurum aracılığıyla üst yazı ekinde ilgili Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna gönderilmesi ile toplantı gündemine alınmaktadır. Araştırma hakkında alınan karar, yine resmi yazıyla araştırmanın gönderildiği kuruma bildirilmektedir.

 

ÖNEMLİ BİLGİ:

 Etik kurul karar belgesi sadece araştırmanın yayın etiğine uygun olup olmadığını gösteren bir belgedir. Etik kuruldan onay alındıktan sonra araştırmanın yapılacağı kurumlardan izin belgesi alınmalı, izin belgesi alındıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır. Süreç içinde izin belgesinin Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru dosyasında bulunması gereken evraklar;

 

  1. Başvuru sahibinin öğrenim gördüğü/çalıştığı kurumdan gelen resmi yazı,
  2. Araştırma Öneri Formu*,
  3. Araştırma takvimi*,
  4. Taahhütname* (Araştırmada görevli tüm yardımcı araştırmacıların da imzalaması gerekmektedir),
  5. Bilgilendirilmiş Onam Formu* (Araştırmada görevli tüm yardımcı araştırmacıların da imzalaması gerekmektedir),
  6. Araştırmada kullanılacak veri toplama araçları* [Sitemizde “Formlar” sekmesinde bulunan “Anketlere eklenmesi gereken bilgi” veri toplama araçlarının (anketler, ölçekler, görüşme ve gözlem formları vs.) başına eklenmelidir],
  7. TÜBİTAK başvurusu yapacak adaylar için “TÜBİTAK Proje Onay Formu*”,
  8. Kullanılacak ölçme araçları telif hakları yasası kapsamına giriyorsa; ölçek sahibinden alınan ıslak imzalı “Ölçek İzin Dilekçesi”, telif hakkı yoksa ölçek sahibiyle yapılan izin yazışmalarının örneği*,
  9. Başvuru dosyasında sunulan tüm belgelerin yazıldığı CD.

 

*Kurula sunulan (yukarıda sıralanmış) tüm belgelerin her sayfasının yürütücü ve (varsa) danışman tarafından (ıslak imzalı olarak) imzalanması gerekmektedir.

*Etik Kurul izni almak isteyen Lisansüstü öğrencilerin Araştırma Öneri Formu'nu hazırlarken danışmanlarını, formda yer alan "Yürütücü" bölümüne, kendilerini ise "Diğer Araştırmacılar" bölümüne yazmaları gerekmektedir.